Nieuw mobiliteitsplan

De gemeente De Pinte is begin 2015 gestart met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan. Het plan heeft een lange weg afgelegd op vlak van participatie en inspraak. Vele suggesties, ervaringen en bekommernissen van bewoners, bedrijven en bezoekers dienden als input voor de mobiliteitsdeskundigen. Zo kon het bestuur duurzame, realistische en kwaliteitsvolle keuzes maken.

 

 

WAAROM EEN NIEUW MOBILITEITSPLAN?

Het vorige Mobiliteitsplan van de gemeente De Pinte dateert van 2006 en de opmaak zelfs al van 2003. Intussen is er veel veranderd in De Pinte en de omliggende gemeenten en steden. Er zijn meer inwoners, meer woningen en meer activiteiten. De druk op het verkeer neemt toe. Er zijn in De Pinte ook snelheidszones ingevoerd, snelheidsremmers geplaatst en de parkeerdruk stijgt hier en daar. Dit vraagt om een actualisering van het Mobiliteitsplan.

 

 

HOE VERLIEP HET TRAJECT?

 

De opmaak van dit Mobiliteitsplan kende drie fasen.

 

FASE 1

Tijdens de eerste fase (najaar 2015) bracht de gemeente samen met mobiliteitsdeskundigen in kaart hoe de mobiliteit verliep en welke knelpunten er waren. Daarbij hielden ze ook rekening met de mening en suggesties van inwoners en bezoekers. Op basis van de reacties startten ze een bijkomend verkeersonderzoek met onder andere snelheidsmetingen tijdens de maanden april tot juni 2016.

 

FASE 2

Op woensdag 30 november 2016 vond de inspraakavond mobiliteit plaats. Na een algemene intro door het studiebureau konden geïnteresseerde inwoners deelnemen aan gesprekstafels over vijf thema’s, namelijk:
• Naar een aangenaam dorpscentrum
• Naar een efficiënt en goed toegankelijk station
• Naar een duurzaam Parkbos
• Naar een gedifferentieerd snelheidsbeleid
• Naar veilige en verkeersluwe fietsroutes
Omtrent deze thema’s werden er knelpunten geformuleerd en denkpistes voor oplossingen. Deze kunt u hier nog bekijken. Tot 15 januari 2017 kon iedereen zijn/haar opmerkingen of bekommernissen geven op deze voorstellen. Er waren meer dan 100 aanwezigen op de inspraakavond die hun bekommernissen gaven en via de website kregen we 92 reacties binnen. Deze denkpistes werden ook besproken met de gemeentelijke adviesraden en de scholen.

 

FASE3

Rekening houdende met deze input hebben de deskundigen en de gemeente de denkpistes verder uitgewerkt in een voorontwerp van het mobiliteitsplan. De gemeenteraad keurde dit voorontwerp goed op 21 december 2017. U kunt het voorontwerp hier downloaden. Na de voorlopige goedkeuring van het plan door de gemeenteraad volgde er een openbaar onderzoek.

Op 25 juni 2018 keurde de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan voor De Pinte goed. U kunt het hier downloaden.